รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ค. 2562 08:35:00
หัวข้อข่าว
4 มิถุนายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SMT-W1
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (SMT-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 04 มิ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 07 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 28 มิ.ย. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 29 มิ.ย. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________