รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2562 12:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TR
แหล่งข่าว
TR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มิ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มิ.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - บริษัทฯ ขอแจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา
100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามเอกสารแนบ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องสุขุมวิท 2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้