รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2562 08:53:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ AI และ AIE พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพ้นเหตุเพิกถอน                  

เรื่อง                        : การพ้นเหตุเพิกถอน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP และ NC
เหตุผล                       : 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ                      : พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มทำการซื้อขายภายหลังพ้นเหตุเพิกถอน        : 10 มิ.ย. 2562
ลักษณะธุรกิจ                     : ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า
ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีพ้นเหตุเพิกถอน)          : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
หมายเหตุ                      :
- เพื่อให้หลักทรัพย์ของ AI ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง 
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด
- ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ AI 
ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

การพ้นเหตุเพิกถอน                  

เรื่อง                        : การพ้นเหตุเพิกถอน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP และ NC
เหตุผล                       : 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
วันที่เริ่มทำการซื้อขายภายหลังพ้นเหตุเพิกถอน        : 10 มิ.ย. 2562
ลักษณะธุรกิจ                     : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วย น้ำมันไบโอดีเซล 
น้ำมันปาล์มโอเลอีน รวมถึงวัตถุดิบและผลพลอยได้จากการผลิต
และธุรกิจรับจ้างกลั่นน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มโอเลอีน
ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีพ้นเหตุเพิกถอน)          : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
หมายเหตุ                      :
- เพื่อให้หลักทรัพย์ของ AIE สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง 
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด
- ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ AIE 
ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________