รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2562 08:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
BCPG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 9,984,967,485.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,996,993,497
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,574,040
ทุนใหม่ (บาท)                    : 9,992,837,685.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,998,567,537
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 5.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 848,400 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 848,400 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 10.00
วันใช้สิทธิ                      : 24 พ.ค. 2562
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 725,640 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 725,640 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 13.82
วันใช้สิทธิ                      : 24 พ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________