รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2562 08:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
HPT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (HPT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 130,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 520,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 32,499,323
ทุนใหม่ (บาท)                    : 138,124,830.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 552,499,323
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 16 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________