รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2562 08:17:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PIMO เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (PIMO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 130,295,025.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 521,180,100
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 95,285,561
ทุนใหม่ (บาท)                    : 154,116,415.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 616,465,661
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PIMO-W1) จำนวน 
95,285,561 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 95,285,561 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.20
วันใช้สิทธิ                      : 15 พ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________