รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562, การจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
LHK
แหล่งข่าว
LHK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 พ.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 20 มิ.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 19 มิ.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 09 ส.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 มิ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มิ.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องบอลรูม 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) เลขที่
 43 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
         ประจำปี 2561
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่
        31 มีนาคม 2562
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
        การเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
        ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่
        31 มีนาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องเงินปันผล
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
        ตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
        ประจำปี 2562
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้