รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2562 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ RICHY เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,044,859,438.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,044,859,438
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 149,257,023
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,194,116,461.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,194,116,461
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 7 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________