รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2562 07:36:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดีโอดี ไบโอเทค(listed)
โดย นาง ลำดวน เซ่งตระกูล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย นาย นเรศ งามอภิชน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.408% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.055% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________