รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2562 07:15:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SEAFCO เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
SEAFCO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 336,231,214.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 672,462,428
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 67,245,480
ทุนใหม่ (บาท)                    : 369,853,954.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 739,707,908
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________