รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2562 18:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และงดการจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________

การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 พ.ค. 2562
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.169
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 10.611
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 10.442
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 10 มิ.ย. 2562
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 06 มิ.ย. 2562
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 24 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ขอแจ้งให้ทราบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (unrealized loss on investment) จำนวน
5,300.11 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ทำให้กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 1,297.15 ล้านบาท ดังนั้น
กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

     แต่ทั้งนี้ กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 979.90 ล้านบาท เนื่องจากรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 978.17 ล้านบาท
ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการลดทุน และขอแจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 4
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน ดังนี้
1.  ลดเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.169 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 10.611 บาท เหลือหน่วยละ 
10.442 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุนในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
2.  กำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้