รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2562 08:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MK เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 992,010,177.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 992,010,177
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 99,194,889
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,091,205,066.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,091,205,066
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________