รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2562 08:20:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SMT-W1
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (SMT-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 07 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 28 มิ.ย. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 29 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________