รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2562 17:56:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
RICHY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 24 พ.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 149,268,619
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 7 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 149,257,023
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 11,596
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : ในกรณีมีเศษหุ้น 11,596 หุ้น
จะนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอลดทุนในครั้งถัดไป

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 149,268,619
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 149,257,023
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 11,596
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร

นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้