รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2562 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NBC (แก้ไข)
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย "SP" (Suspension) หลักทรัพย์ของ บริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น บัดนี้ NฺBC
ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ NBC ต่อไป เนื่องจาก NBC
ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
______________________________________________________________________