รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2562 13:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 เป็นกรณีพิเศษ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 016/2562
          
23 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน 
ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และเป็นวันหยุดราชการนั้น

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 
2562 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป   ขอแสดงความนับถือ
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ              กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้