รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2562 13:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PIMO-W1 (F53-5)
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
PIMO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 24 พ.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : PIMO-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 95,285,561
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 7,534,317
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 1.20
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 15 พ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 95,285,561
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 7,534,317หมายเหตุ                      :
บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยการตัดหุ้นสามัญส่วนที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทิ้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : คุณวสันต์   อิทธิโรจนกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

คุณสิริรัตน์  อิทธิโรจนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้