รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2562 08:04:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GLOBAL เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
GLOBAL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,001,469,549.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,001,469,549
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 200,071,050
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,201,540,599.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,201,540,599
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 20 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________