รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ค. 2562 07:51:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
BTNC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย บริษัท สหสิน จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย บริษัท ศิราธาน จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี(listed)
โดย นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูบิส (เอเชีย)(listed)
โดย นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 21.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________