รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2562 19:35:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 22 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 26 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 05 มิ.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 พ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวม
ในอนาคต
วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2561
วาระที่ 3       รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4    รับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
วาระที่ 5    รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2562
วาระที่ 6    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ                      :
ที่ บลจ.กท. PIF 0052/2562
              วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส 
รีเทล โกรท (TLGF) ประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
("กองทุนรวม") ขอแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา
14.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว
กรุงเทพ ฟอร์จูน (Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel) เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อรับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2561
วาระที่ 3   รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4   รับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
วาระที่ 5   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อกำหนดสิทธิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
              ขอแสดงความนับถือ

                   (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
               กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้