รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2562 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DCON เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
DCON
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (DCON)
ทุนเดิม (บาท)                    : 529,983,725.60
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,299,837,256
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 86,503,140
ทุนใหม่ (บาท)                    : 538,634,039.60
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,386,340,396
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W1) จำนวน 
5,489,825 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 86,503,140 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 15.757
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.317
วันใช้สิทธิ                      : 08 พ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________