รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2562 07:56:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
UBIS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บี-52 แคปปิตอล(listed)
โดย นาย ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.327% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.673% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูบิส (เอเชีย)(listed)
โดย นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แอล.วี.เทคโนโลยี(listed)
โดย ATSAWIN FUND PCC LIMITED-ATSAWIN CAMPODIA FUND
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________