รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ค. 2562 08:01:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SELIC เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
SELIC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (SELIC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 140,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 280,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,999,455
ทุนใหม่ (บาท)                    : 144,999,727.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 289,999,455
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 28 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________