รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2562 19:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
หลักทรัพย์
TDEX
แหล่งข่าว
TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กพ.103/2562

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(TDEX) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ในส่วนของคำจำกัดความ/คำนิยาม โดยแก้ไขหน่วยของการซื้อขาย (creation unit: CU) รายละเอียด ดังนี้

เดิม  ใหม่
หน่วยของการซื้อขาย (creation unit: CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื้อคืน 
ที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ที่จะทำการซื้อและขายกับบริษัทจัดการ
ซึ่งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 2,000,000 หน่วย (2 ล้านหน่วย)  หน่วยของการซื้อขาย (creation unit:
CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื้อคืน ที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ที่จะทำการซื้อและขายกับบริษัทจัดการ ซึ่งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 1,000,000 หน่วย (1
ล้านหน่วย)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888
กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.one-asset.com

             ขอแสดงความนับถือ  (นายพจน์ หะริณสุต)
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้