รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2562 18:56:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท 
ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 22 เมษายน
2562
2.  เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี  ซึ่งเข้าข่าย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้