รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2562 17:06:00
หัวข้อข่าว
การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2562/027

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด ("เบย์วอเตอร์") จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน) ("BTS") จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ รวมถึงหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่า
ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,698.72 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาการซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อภายหลังจากบริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง
จำกัด ("รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง") (บริษัทย่อยที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("GLAND")
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100) ปฏิเสธการซื้อหุ้นสามัญเบย์วอเตอร์จาก BTS
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง และ BTS
เรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นเบย์วอเตอร์ดังนี้
1.  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
และเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโตของบริษัทฯ
เนื่องจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธินซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการใ
นอนาคต
2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุ้นของบุคคลอื่น
  ภายหลังจากที่บริษัทซื้อหุ้นสามัญในเบย์วอเตอร์แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นในเบย์วอเตอร์ประกอบด้วยบริษัทฯ
 และ
รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 50:50
ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุ
นและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
ได้มีมติอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวในวันที่มีการประชุม
ดังนั้นเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นไปในช่วงเวลาที่สอดคล้องเหมาะสมและเป็นการเปิดเ
ผยข้อมูลที่มีความชัดเจนแน่นอนแล้ว บริษัทฯ
จึงมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ของหนังสือแจ้งฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
 (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)  
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้