รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2562 12:31:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 09/2562
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นั้น
  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.aeon.co.th) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม
  อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังบริษัทฯ ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 388
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือผ่านทางโทรสาร
0-2689-7007 โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ


(นายมะซะโนะริ โคะซะคะ)
  รองประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้