รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2562 08:33:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด และการจ่ายหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
NKI
แหล่งข่าว
NKI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 17 พ.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 313
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 313
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 313
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 57.72
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 10 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 313
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 34 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 999,687
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 313
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : ขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,000,313
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 313
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 18,066.36
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 18,066.36
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวจารุวรรณ จับจำรูญ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้