รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 17:46:00
หัวข้อข่าว
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ดังนี้
1.  วันอังคาร  1  มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
2.  วันอังคาร  19  กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
3.  วันจันทร์  8  เมษายน  ชดเชยวันจักรี
4.  วันจันทร์  15  เมษายน  วันสงกรานต์
5.  วันอังคาร  16  เมษายน  ชดเชยวันสงกรานต์
6.  วันพุธ  1  พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
7.  วันจันทร์  6  พฤษภาคม  วันหยุดพิเศษ
8.  วันจันทร์  20  พฤษภาคม  ชดเชยวันวิสาขบูชา
9.  วันจันทร์  3  มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
10.  วันอังคาร  16  กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
11.  วันจันทร์  29  กรกฎาคม  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12.  วันจันทร์  12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
13.  วันจันทร์  14  ตุลาคม  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14.  วันพุธ  23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
15.  วันพฤหัสบดี  5  ธันวาคม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16.  วันอังคาร  10  ธันวาคม  วันรัฐธรรมนูญ
17.  วันอังคาร  31  ธันวาคม  วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้