รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 17:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 มิ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 พ.ค. 2562
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2561
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้