รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 13:14:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
PACE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล การดำเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องมาจากฐานะการเงินในประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ซึ่งแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00
น. ณ  ห้องประชุมบอร์ด บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 723
อาคารเตียวฮงสีลม ชั้นที่ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้