รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 08:42:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SINGER-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : SINGER-W2
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 17 พ.ค. 2562
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 65,752,617
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 14.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (24 เมษายน 2562)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 28 มิ.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 21 เม.ย. 2566
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ SINGER-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
SINGER-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________