รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 07:44:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป(listed)
โดย GIC PRIVATE LIMITED COMPANY LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.022% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. อินเตอร์ไฮด์(listed)
โดย นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 46.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________