รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 18:09:00
หัวข้อข่าว
บริษัทร่วมทุนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2562/026

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  บริษัทร่วมทุนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุนระหว่าง CPN กับ 
Common Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB Asia Ltd. โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทร่วมทุน  :  บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุประสงค์  :  เพื่อประกอบธุรกิจ Co-Working Space
ทุนจดทะเบียน  :  150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น 
(หนึ่งล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น  :  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51
    Common Ground Works Sdn. Bhd. ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 29
    MSB Asia Ltd. ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20
    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้