รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 12:50:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ กอ. 058/2562
  15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง   ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ (กองทุนรวม) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 38.95 ล้านบาท โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561
เป็นจำนวนเงิน 13.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.11
ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานไตรมาสเดียวกันของปี 2561
เป็นจำนวนเงิน 52.71 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลัก คือ 
กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนลดลงเนื่องจากรายได้ค่าบริการที่ลดลงจำนวนเงิน 5.36 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายต้นทุนการเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 8.68 ล้านบาท
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงระบบทำความเย็นของทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
  รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02 659 8888 ต่อ 8843, 8837 และ 8878
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้