รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TKS เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
TKS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 420,206,767.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 420,206,767
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 42,019,700
ทุนใหม่ (บาท)                    : 462,226,467.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 462,226,467
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________