รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 08:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
SUTHA
แหล่งข่าว
SUTHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

อนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ("SQL") 
ไปยังบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ("GL") ("Entire Business transfer SQL to GL") ทั้งนี้ SQL
เป็นบริษัทย่อยที่ GL ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว
โดยแผนปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GL
ให้พิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดจาก SQL และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ หรือกระทำการใดๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ GL เช่น
การติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง จนเสร็จสิ้นกระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด
 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันที่รับโอนกิจการ มูลค่าการรับซื้อและมูลค่ารับโอนกิจการทั้งหมดด้วย
ในทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาทบทวน 
และสรุปมูลค่าการรับซื้อและมูลค่ารับโอนกิจการ
โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และประมวลรัษฎากร
รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น และเมื่อคณะกรรมการบริหารได้สรุปราคาของ SQL
ที่แน่นอนแล้ว GL จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และระบุในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
รายละเอียดอื่นปรากฏตามสารสนเทศการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire business Transfer) จากบริษัท
สระบุรีปูนขาว จำกัด มายังบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)
อนึ่ง เนื่องจาก SQL บริษัทย่อยที่ GL ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การรับซื้อและรับโอนกิจการข้างต้น 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 พ.ศ. 2535 จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

อนุมัติการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ("LOI") / บันทึกความเข้าใจ ("MOU") 
ของข้อตกลงการให้บริการโครงการโซล่าฟาร์มกับบริษัทที่มีกรรมการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยบริษัทจะลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง/บันทึกข้อตกลงกับบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
("CNES") ในการให้บริการในเพื่อให้บริการออกแบบ จัดหา และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier)
และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 2-2.5 เมกะวัตต์
สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาช่องสาริกา เลขที่ 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12
ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โดย CNES เป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ Solar Farm ขนาด 2 MW

โครงการ Solar Farm มีความน่าสนใจในเชิงพาณิชย์และมีความเป็นไปได้ 
หากเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
2.  วงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน
3.  ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้า

เมื่อการดำเนินการตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จ 
บริษัทจะเข้าทำสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน ("สัญญา EPC") กับ CNES
และผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ ที่ถูกจัดหาและคัดเลือกโดย CNES
โดยมูลค่าสัญญา EPC กับ CNES จะมีมูลค่ารวม 13,938,158.90 บาท

ถึงแม้ว่ามูลค่าตามสัญญากับผู้รับเหมาและผู้รับเหมารายย่อยแต่ละราย (CNES และผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ 
ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ CNES) จะมีมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท
ฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยมูลค่ารวมของโครงการลงทุนทั้งโครงการ
ซึ่งจะมียอดรวมมากกว่า 50 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากมีการลงนามในสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและการก่อสร้างโครงการโซล่าฟาร์ม 
ให้บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET")
ตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน รวมถึงข้อมูลการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การทำธุรกรรม
และรายการที่เกี่ยวข้อง ตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 29 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.12
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.10
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.02
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 มิ.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 14 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 ก.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 ก.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 
โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 36 เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน
ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซ่ลาฟาร์ม
ขนาด 2 เมกะวัตต์ ที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท
ซึ่งการดำเนินการในโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการในการขอใบอนุญาต
และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมเพื่อประกอบในการขอใบอนุญาตในเรื่องดังกล่าว
จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อเป็น ข้อ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้

"(36) ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ 
พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและเพื่อการขายส่ง"

คณะกรรมการจะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นข้อ 36.

จากเดิมที่ระบุว่า
"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"
แก้ไขเป็น
"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

สำหรับการแก้ไขทางทะเบียน จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการเหล่านี้
มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้