รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 18:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ทค.151-008/5/2562
          14 พฤษภาคม 2562
เรื่อง  แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเร่งด่วนครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติดังนี้
1.  มีมติแต่งตั้ง ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
2.  มีมติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
3.  มีมติแต่งตั้ง นายไพศาล อิทธิธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วย
ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง
1  นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหาร
2  นายเอกชัย โชติยานนท์  รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3  ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์  รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และกรรมการอิสระ
4  รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5  นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6  นายไพศาล อิทธิธรรม  กรรมการบริหาร
7  นายสุเทพ บุระมาน  กรรมการบริหาร
8  นายภรต พัฒการีย์  กรรมการ
9  นายกีรติ กิจมานะวัฒน์  กรรมการ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

    
        นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้