รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 18:47:00
หัวข้อข่าว
การเผยพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทค. 151- 007/05/2562

14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  การเผยพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องเมจิต 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต
 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทสามารถเข้าชมได้ที่ 
www.tongkahharbour.com
ภายใต้หมวดนักลงทุน หัวข้อ "เอกสารนำเสนอ" ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
ขอแสดงความนับถือ


นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้