รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 17:48:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ตล. 014/2562
  
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1ปี 2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 1ปี2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1ปี2562 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 
43.61 ล้านบาท ซึ่งในงวดเดียวกันของปี 2561 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 22.55 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี
2561 จำนวน 66.16 ล้านบาท มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุดังนี้


       หน่วย : ล้านบาท
   Q1-62  Q1-61  เพิ่ม(ลด)  %เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขายและบริการ  276.86   169.11   107.75   63.72
ต้นทุนขายและบริการ  234.25   126.88   107.37   84.62
กำไรขั้นต้น  42.61   42.22   0.39   0.92
รายได้อื่น  32.93   48.31   (15.38)  (31.84)
ค่าใช้จ่าย  119.16   67.98   51.18   75.29
ต้นทุนทางการเงิน  36.00   46.00   (10.00)  (21.74)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด  (43.61)  22.55   (66.16)  (293.39)

1.  รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ไตรมาส 1ปี2562 มีจำนวน 276.86 ล้านบาท 
เมื่อเทียบงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 169.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.72
เนื่องจากในไตรมาส1 ปี2562 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 241.80 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน
136.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 105.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.74
โดยมีสาเหตุหลักคือการขายบ้านเดี่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้น
2.  รายได้กิจการโรงแรมและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 1 ปี 2562 มีจำนวน 29.94 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 1.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.98
เนื่องจากโรงแรมที่เชียงใหม่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและบริษัทย่อยได้เปิดบริการโรงแรมเอลิกซ์
ซอยศูนย์วิจัย จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 1 ปี2562 มีจำนวน 32.93 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.38 
ล้านบาทจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 31.83 มีสาเหตุหลักคือในปี 2562
รายได้อกเบี้ยรับและรายได้จากธุรกิจอื่นลดลง
4.  ต้นทุนขายและบริการไตรมาส1 ปี2562 มีจำนวน 234.25 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี2561 มีจำนวน 
126.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 107.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.62 เนื่องจากในปี2562
บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
5.  กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 1ปี2562 มีจำนวน 42.61 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 42.22 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 0.39 ล้านบาท ร้อยละ 0.92
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี2562 บริษัทฯมียอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
6.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในไตรมาส 1 ปี2562 มีจำนวน 119.16 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2561 
มีจำนวน 67.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 51.18 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 75.28
เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดไตรมาส1 ปี 2562 จำนวน 43.61 ล้านบาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)     (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
     กรรมการ                 กรรม
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้