รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 17:23:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
 รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  : รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตรประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)

2. ประเภททรัพย์สิน : สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

3. ผู้ดำเนินการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

4. ราคาประเมิน * : 59,100,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

5. วันที่ประเมินค่า : 13 พฤษภาคม 2562  

6. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด  

*   ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุนตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วย
วิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 7.25% ต่อปี

  ในไตรมาสนี้กองทุนทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ ซึ่งต้องทำทุก 3 ปี 
โดยได้มีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยราคาประเมินครั้งนี้ลดลงจากครั้งก่อน
เนื่องจากมีการปรับประมาณการรายได้ค่าโดยสารลดลงจากหลายปัจจัย อาทิ ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ (ที่มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว)
การปิดปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน การย้ายจุดจอดรถตู้อนุสาวรีย์ฯ และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ
เป็นต้น
 
  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริ
ษัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้