รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ PFRD 054/2562

                           วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย ประจำปี 
2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง  การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย ประจำปี 2562 
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

            ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ 
"บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด") ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย ชื่อย่อ "SSTPF" ("กองทุนรวม")
ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ
ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นั้น ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใดๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550
กำหนดให้บริษัทจัดการจะต้องนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีการประชุม

        ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ www.principal.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้