รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 17:06:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW016/2562                  
                      14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สำหรับงวด
3 เดือน ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
    ผลประกอบการ                ไตรมาสที่ 1 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                         ปี 2562    ปี 2561       เปลี่ยนแปลง
                                        ล้านบาท    %
รายได้รวม               1,583.63   1,843.64    (260.00)  (14.10)
กำไรส่วนของบริษัทฯ          36.67    68.60     (31.93)    (46.54)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)   0.09     0.17      

   กำไรส่วนของบริษัทฯ
   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 36.67 ล้านบาท ลดลงจำนวน 31.93 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 46.54 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน
68.60 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย จำนวน 1,560.14 ล้านบาท ลดลง 253.82 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 13.99 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 1,813.96 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 งวด 3 เดือน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบน้ำยา
จำนวน 1,040.78 ล้านบาท ตามด้วยผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 484.36
ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงจำนวน 24.48 ล้านบาท และ
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 9.36 ล้านบาท ตามลำดับ

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นจำนวน 23.49 ล้านบาท ลดลง 6.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
20.83  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้อื่นจำนวน 29.67
ล้านบาท สาเหตุมาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
จำนวน 18.95 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐฯ

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,529.94 ล้านบาท ลดลง 222.93 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.72 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 1,752.86 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 จำนวน 1,460.58 ล้านบาท
ลดลง 234.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.82 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,694.71 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
มีกำไรขั้นต้น จำนวน 99.56 ล้านบาท ลดลง 19.69 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
16.51 จากปีก่อนที่มีจำนวน 119.26 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่
ร้อยละ 6.38 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 6.57
 
  2. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 28.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.77
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.40 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 23.39 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562 มีค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อการขยายตลาดเพิ่มขึ้น

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 41.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.43 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.49 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร จำนวน 34.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการโอนกลับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จำนวน 5.36 ล้านบาท จากการ
ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 10.67 ล้านบาท

  4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 7.02 ล้านบาท ลดลง 2.04 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 22.55 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน จำนวน 9.07 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ที่ลดลง

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ

               ( นางสุนันทา แพงศุข )
            รองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้