รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 08:58:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
UPA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่(listed)
โดย นาย พิริยะ ธานีรณานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่(listed)
โดย นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 03/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย(listed)
โดย นาย อุปกิต ปาจรียางกูร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -24.096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________