รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 21:48:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
13 พฤษภาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 116/2562 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไตรมาส 1 ปี 2562 มีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน 20.55 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจำนวน 7.01 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 193.26
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในระหว่างงวดปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 21.00 ล้านบาท
 แต่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ไม่มีรายรับดังกล่าว
โดยไตรมาส 1 ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 21.06 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 
0.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8,700.72 เนื่องจากรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังที่กล่าวใว้ข้างต้น
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 2.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ที่ 2.05 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.95
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมไตรมาส 1 ปี 2562 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 8.88 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีกำไรจำนวน 9.11 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.48
 
โดยงบการเงินรวม ไตรมาส 1 ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 21.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
2561 จำนวน 21.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.23 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 12.44 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 12.26 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                     (นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน์)
                     ผู้อำนวยการอาวุโส


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2173, 2175
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้