รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 19:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทค. 151- 006/05/2562

13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2562 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 24,482,667,127
บาท เปลี่ยนแปลงเป็น 20,661,397,549 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,821,269,578
หุ้น นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน 
พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ


นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้