รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 18:10:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ ทท./จท.  183/2562
              วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) 
สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อย
ละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 3 เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ของกองทุนรวมมีการลดลงของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 0.682 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2561 จำนวน 36.794 ล้านบาท  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 9
เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2562ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 31.584 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2561 จำนวน 37.339 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ กองทุนรวม ได้มีการเปลี่ยนงวดเวลาการประเมินราคา 
จากเดิมที่มีการประเมินราคาทุกๆ เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี มาเป็นการประเมินราคาในงวดดือน มิถุนายน
ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาปิดงวดบัญชีของกองทุนรวม โดยเริ่มดำเนินการในเดือน มิถุนายน
2561ผลจากการดำเนินการ ดังกล่าว ทำให้กองทุนรวม
ไม่มีการบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประเมินราคา เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว
นอกจากนี้ กกองทุนรวมยังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสินทรัพย์ จำนวน 18.859 ล้านบาท
กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 0.682 ล้านบาท ในงบการเงิน งวด 3 เดือน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ
กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 31.584 ล้านบาท ในงบการเงิน งวด 9 เดือน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2662
ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้
อยละ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้