รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 17:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ นายชัชวรุตม์ มุสิกไชย
ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้ง นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทคนใหม่
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่    14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้