รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 17:24:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสแรกของปี 2562 อยู่ที่ 600.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายจาก 29,831 ตันในไตรมาสแรกของปี
2561 เป็น 33,691 ตันในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกก็ยังคงมีการปรับตัวลดต่ำลง ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยต่อตันมีแนวโน้มที่ลดลง
 ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
 ในไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 2.4 
ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 4.6
การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นเป็นผลมาจากการที่ส่วนต่างระหว่างราคาขายของเหล็กเส้นกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บ
ิลเล็ต(Metal spread) ลดต่ำลง
ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายของเหล็กเส้นมีการปรับตัวลดลงในอัตราที่เร็วกว่าการลดลงของต้นทุนบิลเล็ต
ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย ดังนั้น
การลดลงของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น
 ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสแรกของปี 2562 และปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 9.8 ล้านบาท และ 6.9 ล้านบาท 
ตามลำดับ
โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงในอัตราประมาณร้อยละ
1-2 ของยอดขาย
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกั
นของปีก่อน
 จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นขาดทุนสุทธิ 43,466 บาท 
ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.8 ล้านบาท
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 1,973.6 ล้านบาท 
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับตอนสิ้นปี 2561 ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,959.3 ล้านบาท โดยที่ยอดเงินสด
และลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดต่ำลง  ทั้งนี้บริษัทฯ
มีการถือครองลูกหนี้คิดเป็นจำนวน 23 วันของรายได้ขาย และสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 3 วันของต้นทุนขาย
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 57.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 
ทีมียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 43.4 ล้านบาท
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากยอดภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ 31 มีนาคม 2562 
ยังคงอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น 22.9 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็น 31.2 เท่า
อัตราส่วนที่ลดลงนี้เป็นผลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นในไตรมาสแรกของปี 2562
ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.03 เท่า ณ 31 
มีนาคม 2562 และ 0.02 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้