รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 17:15:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
  


          13 พฤษภาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส. 115/2562 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้
- ในไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 6.83 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ซึงมีกำไรเท่ากับ 11.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 38.07
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
  - ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 กองทุนมีรายได้จำนวน 8.01 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 11.93
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 32.90 เนื่องจากสัญญาเช่าของผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งครบสัญญาเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน2561 และผู้เช่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ทำให้กองทุนขาดรายได้จากส่วนนี้ไป

  - กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1.17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 0.91 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.22 จากค่าใช้จ่ายส่วนที่กองทุนรับภาระแทนผู้เช่าเนื่องจากไม่มีการต่อสัญญา
  


จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

      

    ขอแสดงความนับถือ               (นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน์)
                             ผู้อำนวยการอาวุโส


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2173
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้